อุบลฯ ไม่ปิดเมือง มั่นใจพร้อมรับมือ โควิด19

แถลงข่าว สถานการณ์ COVID-19 ที่อุบลราชธานี

ณ ห้องประชุมพรหมราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

กรณีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากแหล่งเสี่ยงสนามมวยลุมพินี โดยนายสฤษดิ์วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

สรุปใจความสำคัญตามนี้

1. ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ Covid-19 มี 2 ราย เข้าข่าย แต่ต้องรอยืนยันผลอีกครั้งจากแล็ปศูนย์จุฬาฯ  ถือเป็นเพียงผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย ยังไม่ใช่ผู้ป่วยติดไวรัสโควิด19

นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

2. มีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์และสถานพยาบาล มี 4 โรงพยาบาลศูนย์ที่เป็นหลัก เพื่อควบคุมและเชื่อมต่อในพื้นที่ต่างๆ

นายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

3. ไม่ปิดเมือง แต่มี 4 มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นและครอบคลุมมากขึ้น (4 มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอ่านเพิ่มได้ตามภาพเอกสารที่แนบมา)

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

4. ยังไม่มีคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง แต่จะขอความร่วมมือจากสถานบันเทิงให้มีมาตรการป้องกันและคัดกรองที่เป็นไปตามมาตรฐาน และปิดบริการเร็วขึ้น

5. ด่านเป่าแอลกอฮอล์ จะมีมติให้หยุดกิจกรรมตั้งด่านเป่าแอลกอฮอล์ไปก่อน งดเป่าแต่ใช้วิธีการอื่นแทน เข่น เดินต่อเท้าตามเส้นระยะ 3 เมตร ถ้าเดินไม่ตรง อาจให้ไปเจาะเลือดตรวจวัดแอลกอฮอล์ แต่เป็นเพียงข้อเสนอ ยังไม่ใช่บทสรุปคงต้องหาวิธีที่เหมาะสมต่อไป

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
นายอุทัย ทองเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

คำแถลงข่าวสื่อมวลชน 

กรณีรายงานผู้ป่วยเข้าข่ายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มาจากแหล่งเสี่ยงสนามมวยลุมพินี

โดยนายสฤษดิ์วิฑูรย์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

1. มาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข

1.1 การเฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานีทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศ ต่างจังหวัด ได้แก่ การคัดกรองไข้ที่สนามบิน ด่านควบคุมโรค ช่องทางเข้าออกประเทศ สถานีรถไฟ โรงแรมที่พัก ฯลฯ

1.2 มีระบบเฝ้าระวัง เคาะประตูบ้าน โดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ค้นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อลงทะเบียนติดตามเฝ้าระวัง ตลอด 14 วัน เริ่มตั้งแต่เข้ามาในจังหวัดอุบลราชธานี และเชื่อมโยงระบบเฝ้าระวังสาธารณสุขต่อไป

1.3 เพิ่มช่องทางการรับรายงานตัวและตรวจคัดกรอง โดยเน้นย้ำให้ประชาชน/และผู้ที่รู้ตัวว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ให้เฝ้าระวังอาการตนเองทุกวัน หากมีอาการป่วย ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและลงทะเบียน ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านในพื้นที่ทันที

1.4ระงับช่องทางผ่านแดนชั่วคราวทุกพื้นที่ ยกเว้นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งจะมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคัดกรองตามกฎหมายทุกราย  

    กรณีผู้ที่เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพและรักษาโรคอื่น ๆ จากประเทศเพื่อนบ้านจะต้องผ่านการคัดกรองและซักประวัติทุกราย กรณีเข้าข่ายสอบสวนโรคส่งข้อมูลกลับประเทศต้นทาง

2. มาตรการด้านกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

2.1 จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด Big Cleaning พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563

2.2 จำกัดพื้นที่ จำกัดเวลา จำกัดคน  

ยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมการชุมนุมคนจำนวนมาก ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป เช่น ยกเลิกหรือเลื่อนการจัดประชุมสัมมนา กิจกรรมบันเทิง สันทนาการ จัดงานประเพณี การเรียนภาคฤดูร้อน การเรียนพิเศษ การกวดวิชา บวชเณรภาคฤดูร้อน งดตลาดนัด ถนนคนเดิน หากมีกิจกรรมจำเป็นไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนได้ ต้องแจ้งและ ขออนุญาตต่อนายอำเภอ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข อย่างเข้มข้น เช่น คัดกรองไข้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น สนับสนุนให้มีการใช้หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และการจัดระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร

2.3 สนับสนุนให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลสำหรับประชาชนทั่วไป โดยให้ร้านอาหารจัดให้มีช้อนกลางส่วนบุคคลในการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะ ต้องมีถ้วยแบ่งน้ำจิ้มส่วนบุคคล จัดเก้าอี้นั่งให้ห่างๆกัน ไม่เบียดชิดกัน จัดให้มีสบู่ หรือน้ำยาล้างมือในห้องน้ำ เป็นต้น

2.4 ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่ป่วยเป็นไข้หวัดหรือมีอาการคล้ายไข้หวัด ให้เข้ารับการรักษาในสถานบริการใกล้บ้าน และให้หยุดกิจกรรมนอกบ้านและพื้นที่เสี่ยง พร้อมกักตัวอยู่ในบ้านจนกว่าจะหาย

3. มาตรการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์

3.1 ด้านการรักษา สถานพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี มีการรองรับทั้งกรณี ห้องความดันลบ (Negative Pressure) ห้องแยกโรคส่วนบุคคล หอผู้ป่วยแยกโรค (Cohort ward) หอผู้ป่วยหนัก รวม 120 เตียง และมีความพร้อมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม อีก 65 เตียง รวมทั้งสิ้น 185 เตียง โดยจะใช้เครือข่ายระบบบริการและระบบส่งต่อดูแลซึ่งกันและกัน

3.2 ด้านการสอบสวนป้องกันควบคุมโรค ได้มีทีมหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ระดับจังหวัด และอำเภอ โดยมีแพทย์เฉพาะทาง และนักวิชาการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา ครบทั้ง 25 อำเภอ ซึ่งสามารถให้ความมั่นใจกับประชาชนชาวอุบลราชธานี และผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ทันเวลา

4. มาตรการความร่วมมือและการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคของประชาชน

  1. หลีกเลี่ยงไปในที่มีผู้คนจำนวนมาก และแออัด เช่น ผับ บาร์ event ต่างๆ เวทีการแสดง สนามมวย สนามชนไก่ ฯลฯ 
  2. เน้นให้ล้างมือที่ถูกวิธีบ่อยๆ ด้วย สบู่ น้ำยาล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอล์
  3. เน้นห้ามใช้มือมาสัมผัสบริเวณใบหน้า และเลี่ยงการสัมผัสจุดสัมผัสร่วมให้มากที่สุด
  4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น ไปตลาด ใช้หน้ากากผ้าไปโรงพยาบาล สถานที่แออัด หากมีอาการคล้ายไข้หวัด สวมหน้ากากอนามัย
  5. กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนบุคคล 
  6. ออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด ทำอาหารรับประทานเอง
  7. หากป่วย หรืออาการคล้ายไข้หวัด ให้หยุดงาน/หยุดเรียน กักตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหาย เว้นระยะห่างจากคนในครอบครับ อย่างน้อย 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ แยกอาหาร สิ่งของ เครื่องใช้ส่วนตัว หากอาการไม่ดีขึ้น รีบไปพบแพทย์ทันที
คำแถลงข่าวสื่อมวลชน  หน้า 1
คำแถลงข่าวสื่อมวลชน  หน้า 2

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น