นายกฯ ออกคำสั่งเด้ง “อธิบดีกรมการค้าภายใน” เข้าสำนักนายกฯ หวังตรวจสอบประเด็นกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย

วันนี้ (15 มีนาคม 2563) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้มีคำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๐/๒๕๖๓ เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายนกรัฐมนตรีเนื้อหาเป็นการสั่งย้าย นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) ให้มาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสของการทำงานในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนและราคาพุ่งสูง รวมทั้งประเด็นการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสื่อมวลชนและประชาชนกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้

โดยในหนังสือคำสั่ง ระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๐/๒๕๖๓ เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  โดยระบุว่า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจร ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายวิชัย โภชนกิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการคนดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุม กำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการของกรมการค้าภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนต่อไป  ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563

#COVID19 #โควิด19 #CoronaVirus #ไวรัสโคโรน่า #หน้ากากอนามัย #Mask

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น