อุบลราชธานีจับมือกรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ดัน “ผาชัน สามพันโบก” สู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

จังหวัดอุบลราชธานี ประสานกรมทรัพยากรธรณี สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ดัน “ผาชัน สามพันโบก” สู่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศให้การรับรองให้ “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก เป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ลำดับที่ ๓” ( National GEOPARK of Thailand )โดยมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี, นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุริยัน กิจสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

เมื่อวันที่ 3-7 กันยายน 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรมัคคุเทศก์และเครือข่ายอุทยานธรณี” ณ อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล

นายเชษฐา ไชยสัตย์ รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก อุทยานธรณีประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะหัวหน้าคณะผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากจังหวัดอุบลราชธานีและท่านผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ให้นำคณะเครือข่ายภาคประชาชนเดินทางมายังจังหวัดสตูล ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า, อำเภอละงูและอำเภอมะนัง เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา (ภาคสนาม) ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแทนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 4 อำเภอ (อ.ศรีเมืองใหม่, อ.โขงเจียม, อ.โพธิ์ไทรและอ.สิรินธร) อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้อำนวยการโรงเรียนประถม-มัธยมในพื้นที่, ปราชญ์ท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน, เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่, บุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านค้นคว้า-วิจัย, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจำนวน 44 คน เข้าโครงการฝึกอบรมครั้งสำคัญนี้

รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก อุทยานธรณีประเทศไทย, กล่าวต่อไปว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับประโยชน์มาก ทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นแบบอย่างและเกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน “อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จังหวัดสตูล” มีความโดดเด่นของแหล่งมรดกทางธรณี วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติวิทยา และมรดกที่จับต้องไม่ได้ (งานวิจัย), มีผลิตภัณฑ์สินค้าของฝากของที่ระลึก ที่เชื่อมโยงเรื่องราวธรณีวิทยาในพื้นที่, มีการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา มีมัคคุเทศก์อุทยานธรณีนำชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา, มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ อย่างหลากหลาย, มีป้ายประชาสัมพันธ์-สื่อความหมายทางธรณี และมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนเป็นประจำอย่างเข้มแข็ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีหลักสูตรอุทยานธรณีในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เผยแพร่ความรู้กับชุมชน นักเรียน นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง, มีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร พาหนะท้องถิ่น ที่ได้มาตรฐาน, สรุปโดยรวมคือ มีโครงสร้างการทำงานและแผนแม่บทในการบริหารจัดการอุทยานธรณีที่มีความชัดเจน

นายเชษฐา ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า ตนมั่นใจว่าศักยภาพในพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี (อุทยานธรณีประเทศไทย) มีความพร้อมทั้งในความโดดเด่นทางธรณีวิทยาและการอนุรักษ์, มีการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม, มีการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม, มีการจัดการท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา ธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยการเข้าร่วมโครงการของภาคประชาชนสำหรับการฝึกอบรมภาคสนามครั้งนี้ นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้าง “การมีส่วนร่วมของประชาชน” และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ในอนาคตอันใกล้นี้

ขอขอบคุณ: กองธรณีวิทยา, กรมทรัพยากรธรณี ที่เอื้อเฟื้อภาพ

รายงาน : นายเชษฐา ไชยสัตย์

ภาพ : ณัฏฉัตร อุไรมาลย์

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น