กลุ่ม “อนาคตอุบลก้าวหน้า” เปิดตัวพร้อมรับใช้ประชาชนในการเมืองท้องถิ่น

กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าเปิดตัวพร้อมรับใช้ประชาชนในการเมืองท้องถิ่นที่จะมีการเลือกตั้งในต้นปีหน้า

18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์ศักดิ์ สายวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานพรรคอนาคตใหม่อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและแถลงวิสัยทัศน์กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าโดยมี ดร.ถนอม คะตะวงศ์ ประธานกลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้ากล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในวันนี้

กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและอยากเห็นการเมืองในระดับท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานีมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ผ่านมาไม่มีการแบ่งขั้วแบ่งข้างมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า และสร้างศรัทธาในระบบสภาโดยยึดกรอบตามแนวนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เป็นสำคัญ

วิสัยทัศน์กลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้า : อนาคตก้าวไกล วิสัยทัศน์ก้าวหน้า ประชามีส่วนร่วม รวมใจต้านคอร์รัปชั่น

เป้าประสงค์การรวมกลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้าในการเมืองท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คือ

1. ประชาชนพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  3. ประชาชนมีองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

4. ประชาชนเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. ประชาชนมีน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตร 

6. จัดกิจกรรมสถานที่บริการประชาชนด้วยการกีฬาและนันทนาการ

7. จัดกิจกรรมด้านการสาธารณสุข

8. ผู้พิการผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสผู้ประสบสาธารณะภัยได้รับการสงเคราะห์

9. ประชาชนมีองค์ความรู้ และมีส่วนร่วมด้านการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบำรุงรักษา

11. ศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่

12. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยจากการใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

13. ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งชุมชน (ศูนย์โอทอป)

ประวัติ ดร.ถนอม  คะตะวงศ์ หัวหน้ากลุ่มอนาคตอุบลก้าวหน้า

อดีตข้าราชการสังกัดสาธารณสุขตำแหน่งวิชาการ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและอาจารย์พิเศษ  อดีตผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสว่างวีระวงศ์  อำเภอตาลสุม,อำเภอกุดข้าวปุ้น,อำเภอดอนมดแดง, อำเภอสิรินธรและอำเภอเมืองอุบลราชธานี 

อดีตผู้ตรวจสอบกิจการและเลขานุการกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาตำราวิชาการและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสาขารัฐศาสตร์  อาจารย์พิเศษและผู้บรรยายหลักสูตรรายวิชาสถาบันการศึกษารัฐและเอกชน 

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น