อุบลฯ เตรียมจัดมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ 22-27 สิงหาคมนี้

อุบลฯ เตรียมจัดมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ 22-27 สิงหาคมนี้

ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นายธนาคม กองเพียร (เสื้อสีฟ้าคนกลาง) นายอำเภอวารินชำราบ นายประวีณ เขียวขำ (เสื้อสีดำ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมกิจ วรรณประภา ประธานวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (พุธที่ 14 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 . ณ สวนสละ ดร.ชิดตะวัน บ้านผึ้งตก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพพร้อมนำเสนอสินค้าเกษตรแปรรูป ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรคุณภาพ ของจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยบูธแสดงสินค้าแปรรูปข้าว แปรรูปปลา  แปรรูปถั่วลิสง พืชผัก สมุนไพร ผ้ากาบบัว ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย แคปหมู หัตถกรรม/จักสานไม้ไผ่  โดยมีผู้แถลงข่าว นำโดย นายธนาคม  กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ  นายประวีณ  เขียวขำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมกิจ  วรรณประภา ประธานวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ เพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล เจ้าของสถานที่ “สวนสละ ดร.ชิดตะวัน” กล่าวต้อนรับ
นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ (นั่งกลาง) นายประวีณ เขียวขำ (เสื้อสีดำ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมกิจ วรรณประภา ประธานวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) มีพื้นที่การเกษตรกว่า ๑๒ ล้านไร่ มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และพืชสมุนไพร ส่วนใหญ่จำหน่ายเป็นผลผลิตขั้นต้น (Mass Product) ซึ่งได้ผลตอบแทนค่อนข้างน้อย การแปรรูปผลผลิตการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน  จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น และทำให้คนในชุมชนมีอาชีพเสริม  มีงานทำตลอดปี

นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอวารินชำราบ (นั่งกลาง) นายประวีณ เขียวขำ (เสื้อสีดำ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และนางสมกิจ วรรณประภา ประธานวิสาหกิจชุมชนร่องมาลี ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ

ปัจจุบัน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน  ที่ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน สามารถพัฒนาเพื่อยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ไปสู่ SMEs และการผลิตเชิงพาณิชย์ ตลอดจนผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ได้วิธีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรชนิดใหม่ๆ สนับสนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนำสู่การปฏิบัติได้

กลุ่มจังหวัดฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงปี ๒๕๖๑๖๔การเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์การจัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ในกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งจะนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดฯ กำหนดการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 22–27 สิงหาคม  2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์การจัดงาน

1. เพื่อส่งเสริมการผลิต การแปรรูป การตลาด สินค้าเกษตรคุณภาพ

2. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพของกลุ่มและองค์กร  สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ   ของกลุ่ม องค์กร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมการจัดงาน

1. พิธีเปิดงานโดยนายเฉลิมพล  มั่งคั่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

2. การสัมมนาวิชาการและการฝึกอบรม/สาธิต

– 22 สิงหาคม 2562  สัมมนาการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดและศึกษาดูงานด้านการตลาด  เกษตรกรเป้าหมาย 321 ราย

– 24 สิงหาคม 2562  สัมมนาการแปรรูปข้าวเพื่อการพัฒนาและศึกษาดูงานด้านการตลาด  เกษตรกรเป้าหมาย 300 ราย

– 25 สิงหาคม 2562  การฝึกอบรม/สาธิตการต่อยอดอาหารพื้นบ้าน และศึกษาดูงานด้านการตลาด  เกษตรกรเป้าหมาย 300 ราย

– 26 สิงหาคม 2562  การฝึกอบรม/สาธิตการยกระดับสินค้าแปรรูปผักผลไม้ และศึกษาดูงานด้านการตลาด  เกษตรกรเป้าหมาย 300 ราย

3. นิทรรศการ

นิทรรศการสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  โดยสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

  4. การประกวดและแข่งขัน

1) ประกวดและแข่งขัน รายละเอียดตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี(เอกสารแนบ 5)

  การแข่งขันตำแจ่วบองเพื่อต่อยอดการพัฒนา 25 ทีมๆละ 2 คน

รางวัลการแข่งขัน

    รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลที่ 2 เงินสด 4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลที่ 3 เงินสด 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    ค่าสนับสนุนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน 20 ทีมๆละ 500 บาทกำหนดการแข่งขัน

วันที่ 23 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00-10.00 .  ลงทะเบียนฯ ณ สถานที่จัดงาน

เวลา 10.00-12.00 . แข่งขันตำแจ่วบองเพื่อต่อยอดการพัฒนาและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน

การประกวดเยาวชนโปงลาง

รางวัลการประกวด

    รางวัลที่ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลที่ 2 เงินสด 9,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลที่ 3 เงินสด 8,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

    รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินสดรางวัลละ 6,000 บาท

    ค่าสนับสนุนคณะเยาวชนโปงลางที่ส่งเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัล ๕ คณะๆละ5,๐๐๐ บาท

6. การจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

อาหารกินสบายใจปลอดภัยจากโรค

พันธุ์พืชผัก สมุนไพร ไม้ผลไม้ยืนต้น

หัตถกรรมและสิ่งทอ

สมุนไพรและเครื่องสำอาง

7. การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

     วันที่  22  สิงหาคม  2562  การแสดงของ แสงจันทร์

     วันที่  23  สิงหาคม 2562  การแสดงของ  ครูเจ๋ง จินตะดนตรี

     วันที่ 24 สิงหาคม 2562  การแสดงของ  หมี บีฟอร์

     วันที่ 25  สิงหาคม 2562   การแสดงของ  สโตนเฮด

     วันที่ 26  สิงหาคม 2562  การแสดงของ  จันดาวาไรตี้

     วันที่ 27 สิงหาคม  2562 การแสดงของ  ดาวเรือง แบรนด์

แถลงข่าว งานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรคุณภาพ

ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณลานขวัญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                   

ubonder

Online Media in Thailand

You May Also Like

ใส่ความเห็น